02166495480 j n a v i d @ y a h o o . c o m تلگرام

انجام کلیه خدمات دانشجویی رشته زیست

کیفیت، اعتماد، فوریت، پاسخگویی

دپارتمان تخصصی خدمات دانشگاهی رشته زیست
انجام کلیه خدمات دانشگاهی رشته زیست در راستای زمان بخشی
شعار دپارتمان تخصصی زیست: اهدای زمان به دانشجویان زیست برای نیل به اهداف والاست. کارهای جنبی خود را به ما بسپارید